Polityka Prywatności i Plików Cookie

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie (Polityka) obowiązuje każdego z Użytkowników w razie korzystania z niniejszego serwisu www. (Witryna Internetowa), który obsługiwany jest przez PRA Group Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258883, NIP: 7010027837, w wysokości 4 659 840,00 złotych opłacony w całości („PRA Group TFI”). Zwracamy uwagę, że w niniejszej Polityce PRA Group TFI występująca samodzielnie lub wraz dowolnym innym podmiotem z grupy kapitałowej PRA Group, może być określana jako „My”, „Nas” lub „Nasz”.

PRA Group TFI, jako administrator danych przetwarza dane osobowe, mając na uwadze postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), gwarantujemy, że bezpieczeństwo i prywatność danych osobowych wszystkich Użytkowników są dla Nas ważne. Zawsze będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w sposób przejrzysty, rzetelny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych. Informujemy także, iż w każdym przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO, również przez inne podmioty współpracujące z PRA Group TFI (np. dostawcy narzędzi analitycznych typu Google Analytics), przetwarzanie to odbywa się w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności zarówno w czasie korzystania z Naszej Witryny Internetowej jak i podczas komunikowania się z Nami drogą elektroniczną.

Prosimy o każdorazowe sprawdzenie czy nie nastąpiły zmiany niniejszej Polityki od ostatniego korzystania z Witryny Internetowej, ponieważ możemy być zobligowani lub z własnej inicjatywy dokonać aktualizacji niniejszej Polityki.

Informacje, które możemy zbierać i przetwarzać

Jesteśmy uprawnieni do zbierania i przetwarzania następujących danych:

 • Informacji, w tym danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników (lub upoważnioną przez Użytkownika osobę trzecią), podczas kontaktu z Nami, a także danych zebranych podczas czynności związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi czy w związku z zawieraniem i realizacją umów z kontrahentami, a także dane osobowe otrzymane w trakcie komunikacji z PRA Group TFI.

Szczegółowych informacji o wizytach Użytkownika na Witrynie Internetowej obejmujących między innymi informacje o przechwytywanym ruchu sieciowym, śledzeniu kliknięć, lokalizacji, logów przeglądarki i innych podobnych danych oraz zasobów, do których Użytkownik uzyskuje dostęp dzięki Witrynie Internetowej

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane

Twoje dane, które przetwarzamy zgodnie z Polityką, mogą być przez Nas wykorzystywane w szczególności w celach oraz w sposób wskazany poniżej, tj.:

 • W celu pełnienia funkcji organu zarządzającego dla funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzamy jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
 • w celu zawieranie i realizacji umowy z kontrahentami,
 • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Ciebie wiadomość i szeroko rozumianej komunikacji, aby zapewnić najlepszy możliwy sposób prezentacji danych z Witryny Internetowej na komputerze Użytkowników;
 • w celu dostarczenia informacji lub usług, o które Użytkownik sam prosi lub które Naszym zdaniem mogą go zainteresować w przypadkach, gdy Użytkownik wyraził zgodę na kontakt i otrzymywanie takich informacji, również w formie dorozumianej;
 • w celu powiadamiania Użytkowników o zmianach w Naszych usługach;
 • dla celów badawczych i analitycznych;
 • aby wykrywać i zapobiegać oszustwom i wszelkim innym działaniom o charakterze przestępczym.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Z uwagi na fakt, że przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne, nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa informacji przesyłanych do Nas drogą elektroniczną, a zatem przekazywanie takich informacji odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkowników. Podejmiemy wszelkie uzasadnione środki technologiczne i organizacyjne, aby zapewnić, że dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką, Zasadami korzystania ze strony, Informacją o prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, a przekazywane Nam informacje przechowywane są na Naszych bezpiecznych serwerach.

Ujawnienie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane każdemu podmiotowi należącemu do grupy kapitałowej PRA Group (co obejmuje wszelkie Nasze podmioty zależne, spółki holdingowe i ich podmioty zależne – jeśli takie istnieją).

Dane osobowe Użytkowników możemy ujawnić również:

 • odpowiednim władzom, w stosunku do których jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia takich informacji oraz w przypadku, gdy jest to konieczne do zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy;
 • podmiotom trzecim, świadczącym Nam usługi;
 • w celu ochrony i egzekwowania Naszych praw;
 • gdy do ujawnienia danych jesteśmy zobowiązani przez prawo;

Transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Zarówno My jak i niektóre podmioty świadczące Nam usługi (w tym między innymi dostawcy usług handlowych) możemy stanąć przed koniecznością przekazania zebranych danych osobowych Użytkowników, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w celu przetwarzania i przechowywania tych danych, a także dla innych powiązanych celów. Podstawą przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy są odpowiednie regulacje RODO w sprawie adekwatności ochrony ” lub wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych. Masz prawo uzyskania od nas kopii wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych w powyższym zakresie.

Zapewniamy, że podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby upewnić się, że dane osobowe Użytkowników są bezpieczne, obowiązują ich egzekwowalne prawa i skuteczne środki ochrony prawnej a przetwarzanie i przechowywanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe osób trzecich

Sytuacja, w której Użytkownik podaje Nam dane osobowe innej osoby, jest równoznaczna z potwierdzeniem, że został on umocowany przez tę osobę oraz poinformował tę osobę przez jaki podmiot i w jakim celu będą przetwarzane jej dane osobowe.

Twoje prawa

Przepisy RODO przyznają Ci szereg praw, o których poniżej

Prawo dostępu do swoich danych, które przetwarzamy, w każdej chwili (art. 15 RODO). Gdy otrzymamy od Ciebie żądanie udzielenia dostępu do przetwarzanych przez Nas Twoich danych, mamy jeden miesiąc na udzielenie Ci odpowiedzi. Jeżeli będzie to konieczne, ten okres może zostać przedłużony o dodatkowe dwa miesiące.

Jeżeli przetwarzane przez Nas Twoje dane są nieprawidłowe, w przypadku gdy będzie to dopuszczalne prawem, masz prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO). Możesz zażądać wykreślenia swoich danych oraz sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych lub zażądać ograniczenia zakresu przetwarzanych danych w przypadkach, gdy przewiduje to prawo (art. 17, 18, 21 RODO). W sytuacji, w której przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

Jeżeli chciałbyś skorzystać z któregokolwiek wyżej opisanego prawa, zadać pytanie lub złożyć skargę w zakresie przetwarzanych przez Nas Twoich danych osobowych skontaktuj się z Nami używając danych kontaktowych, które możesz znaleźć poniżej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że środkiem ostrożności, który możemy zastosować w celu ochrony danych osobowych, może być żądanie podania przez Ciebie pewnych danych celem weryfikacji Twojej tożsamości.

Logi Serwera Internetowego

Pewne informacje możemy zbierać automatycznie oraz przechowywać je w logach serwera internetowego dla celów statystycznych. Dotyczy to plików zawierających standardowe informacje zebrane przez serwery internetowe, takie jak adresy IP użytkowników, typ przeglądarki, dostawcy usług internetowych (ISP), system operacyjny itp. Informacje te są używane wyłącznie przez PRA Group TFI oraz podmioty należące do grupy kapitałowej PRA Group i nie są udostępniane osobom trzecim. Takie informacje wykorzystywane są przez Nas jedynie w celu analizy trendów, zarządzania Witryną Internetową oraz gromadzenia danych demograficznych o użytkownikach Witryny Internetowej jako całości. Dane te nie podlegają przyporządkowywaniu pod konkretnych użytkowników, są natomiast zbierane oraz przechowywane dla technicznego zapewnienia funkcjonalności strony PRA Group TFI, stabilności oraz bezpieczeństwa. Zostaną one usunięte, gdy ze względu na cel przetwarzania, nie będzie to już konieczne.

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze przez witryny odwiedzane przez Użytkownika. Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym komputera i mają szerokie zastosowanie dla prawidłowego dostępu do stron internetowych oraz wpływają na wydajność pracy czy dostarczenie informacji właścicielom witryny.

Nasza Witryna Internetowa, podobnie jak wiele innych witryn internetowych, korzysta z plików cookie, które umożliwiają Nam gromadzenie i przechowywanie informacji o odwiedzających Witrynę Internetową.

Pliki cookie pomagają Nam również zapewnić lepszy dostęp do Witryny Internetowej poprzez możliwość monitorowania, które strony Użytkownik uważa za przydatne, a które nie. Najbardziej podstawowe pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. W żaden sposób nie dają Nam jednak dostępu do komputera Użytkownika ani żadnych innych informacji o Użytkowniku, niż te, które on sam zdecyduje się Nam udostępnić. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub informowała Cię o tych plikach cookies, ale niektóre części strony nie będą wtedy działać. Pliki te są bezpieczne, wolne od wirusów, zaś celem ich stosowania jest ułatwienie użytkownikom korzystanie z witryny internetowej oraz poprawa jakości witryny i jej zawartości.

Pragniemy aby użytkownicy naszej witryny mieli świadomość jakie jeszcze cookies stosujemy. Pliki cookie typu „performacne” pozwalają nam liczyć wizyty na stronie PRA Group TFI. Dzięki nim wiemy również jak odwiedzający porusza się po naszej Witrynie Internetowej. Informacje te są zbierane łącznie w grupy i anonimizowane. W braku zgody użytkownika na stosowanie tych plików cookies, ograniczona zostanie możliwość poprawy wydajności na stronie PRA Group TFI. „Functional” cookies, to z kolei rodzaj plików, które umożliwiają nam zapewnienie lepszej funkcjonalności oraz personalizacji strony internetowej. Także w tym przypadku potrzebna nam jest zgoda użytkownika na stosowanie cookies. Wreszcie, cookies typu „targeting” mogą być stosowane zarówno przez nas, jak i przez naszych partnerów reklamowych. Są one wykorzystywane do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na unikalnej identyfikacji Twojej przeglądarki. Jeśli nie zezwolisz na korzystanie z tych cookies, będziesz otrzymywać mniej spersonalizowanych reklam.

Podstawą prawną dla stosowania tego rodzaju plików cookies do jest Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Mimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, zazwyczaj istnieje możliwość zmodyfikowania ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby odrzucać pliki cookie. Użytkownik może więc sam zmienić ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby akceptować wszystkie pliki cookie, powiadamiać go o konfiguracji pliku cookie lub nie otrzymywać żadnych plików cookie. Jednakże wykonanie któregokolwiek z powyższych ustawień może uniemożliwić pełne korzystanie z Witryny Internetowej, a w rezultacie spowodować utratę niektórych jej funkcji. Użytkownik, który chciałby usunąć jakiekolwiek pliki cookie, które są już na jego komputerze, powinien w tym celu zapoznać się ze instrukcją oprogramowania zarządzania plikami, aby móc zlokalizować taki plik lub katalog przechowujący pliki cookie.

Na stosowanie tych cookies potrzebna jest nam Twoja zgoda. Jeżeli chcesz zmienić swoje preferencje w zakresie plików cookies oraz w celu uzyskania pomocy w usuwaniu plików cookie, prosimy o zapoznanie się z odpowiednim linkiem poniżej:

Google Chrome

Microsoft Internet Explorer

Firefox

Safari

Opera

Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wyłączenia znajduje się na stronie: www.aboutcookies.org.

Ochrona prywatności danych cyfrowych.

Możemy również korzystać z usługi Google Analytics do zbierania danych demograficznych, włączając w to raporty danych demograficznych. Możemy korzystać z informacji zebranych poprzez Google Analytics dla usług Google takich jak remarketing Google Analytics i Google Display Network Impression Reporting. Narzędzie to pomaga nam w zbieraniu informacji i generowaniu raportów na temat użytkowania witryny, jednakże bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Google Analytics jako główny plik cookie używa pliku „ga”, który ważny jest przez 2 lata i umożliwia odróżnianie poszczególnych użytkowników. Dzięki anonimizacji IP Google Analytics nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkowników strony PRA Group TFI. Więcej na temat Google Analytics znajduje się tutaj. Wybory dokonywane przez użytkownika zależą od używanych przeglądarek i urządzeń.

Dane kontaktowe

PRA Group TFI S.A.
Inspektor Ochrony Danych: Daniel Szmurło, iod@pragrouptfi.pl
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
email: biuro@pragrouptfi.pl